Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa §12, ods. 1, zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Matiaške, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 07.12.2018 o 18.00 hod.

 

V zasadačke obecného úradu v Matiaške s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  1. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odozvdávanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
  2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia.
 5. Voľba pracovných komisií.
 6. Oznámenie starostu a poverení poslanca zastupovaním starostu.
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva /Zvolávanie zasadnutí OZ/
 8. Voľba komisií, voľba ich predsedov a členov. /športová, kultúrna a vo verejnom záujme/
 9. Určenie platu starostu obce.
 10. Návrh členov Rady školy a člena rady Materskej školy v Matiaške
 11. Rôzne
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver.

 

Vaša účasť na zasadnutí je bezpodmienečne nutná!

V Matiaške, dňa 30.11.2018

 

Husivargová Monika, starostka obce

Kontaktné informácie
Obecný úrad
Matiaška 56
094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel/Fax: 057/445 22 02
Mobil: 0911 504 604
Email: ou.matiaska@gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok : 7.00 h. - 15.00 h.
Utorok : 7.00 h. - 15.00 h.
Streda : 7.00 h. - 15.00 h.
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 7.00 h. - 12.30 h.
Kalendár
Dnes je : 08.3.2021
Meniny má : Alan/Alana
Zajtra oslavuje : Františka