Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku - obce zložený z poslancov zvolených v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Matiaška má 5 poslancov. Posledné voľby sa konali v roku 2022. Zvolenými poslancami sú :

 1. Ján Durkoš, SIEŤ, 98 hlasov
 2. Ján Husivarga, SIEŤ, 83 hlasov
 3. Mgr. Slavomír Hric, ezávislý kandidát, 78 hlasov
 4. Marián Terkanič, SIEŤ, 60 hlasov
 5. Peter Banga, SIEŤ, 58 hlasov

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schva- ľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaž- denie obyvateľov obce
 7. uznášať sa na nariadeniach
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a ur- čiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť po- čas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah vý- konu jeho funkcie
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a prí- spevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprá- vu obce a určovať náplň ich práce
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce