Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku - obce zložený z poslancov zvolených v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Matiaška má 5 poslancov. Posledné voľby sa konali v roku 2014. Zvolenými poslancami sú :

 1. Peter Pavelica, SIEŤ, 98 hlasov
 2. Tomáš Pilát, SIEŤ, 83 hlasov
 3. Ján Durkoš, SMER-SD, 78 hlasov
 4. Ján Hruška, SIEŤ, 60 hlasov
 5. Marián Terkanič, SIEŤ, 58 hlasov

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schva- ľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaž- denie obyvateľov obce
 7. uznášať sa na nariadeniach
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a ur- čiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť po- čas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah vý- konu jeho funkcie
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a prí- spevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprá- vu obce a určovať náplň ich práce
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce