Osobnosti

Peter Priputen

Gréckokatolícký farár Peter Priputen pôsobil vo farnosti v Matiaške v rokoch 1933-1951 a 1968-1992.

Narodil sa 29. júna 1907 v Chmeľovej, okr. Bardejov. Ľudovú školu navštevoval v Chmeľovej, v Zborove, v Bardejove a Mogyoroške. Gymnaziálne štúdia absolvoval v rokoch 1920-1928, bohoslovecké štúdium v rokoch 1928-1932. Ordinovaný v roku 1932 v Ľutine a miestom jeho prvého farského pôsobenia sa stala farnosť v Čertižnom.

Dňa 1.1.1933 bol menovaný správcom farnosti Matiaška. Počas druhej svetovej vojny pomáhal v spolupráci s miestnymi obyvateľmi partizánom z jednotky Čapajev (poskytovanie potravín, odev, nocľah, starostlivoť o ranených), pôsobiacej v okolitých lesoch. V 50. rokoch 20. storočia bol prenasledovaný pre vieru a nechuť prestúpiť na pravoslávie. V roku 1969 sa vrátil ako správca farnosti do Matiašky, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku.

Zomrel 9.6.2006 a bol pochovaný na verejnom cintoríne v Košiciach.

V obci bola na jeho počesť 5. augusta 2006 slávnostne odhalená pamätná tabuľa a udelené čestné občianstvo.